Sào phơi 2 tầng inox

Code: QPI.191
Price: 332,200đ

Product Other
Sào hộp đôi phi 25 khoen hoặc trơn
Sào hộp chiếc phi 25 khoen hoặc trơn
Sào đôi chân hộp phi 32
Sào đơn chân hộp phi 32
Sào đôi cung khoen phi 25
Sào chiếc thẳng khoen phi 25
Sào xoắn khoen
Móc sừng trâu