Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng

Code: QPI.150
Price: 737,000đ
Size: 610 x 415 x 1245 mm

Product Other
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng
Kệ la 3 tầng